skip to Main Content

Algemene voorwaarden

 1.  Toepasselijkheid
  1.1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FindBusiness B.V., ook te noemen: FindBusiness, en op alle leveranties en diensten die door FindBusiness B.V. voor derden worden verricht.

1.2.    Voordat overeenkomsten met FindBusiness B.V. worden gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal vóór dat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op verzoek bij FindBusiness B.V. kunnen worden opgevraagd en dat deze dan kosteloos worden toegezonden en dat deze op de website van FindBusiness B.V. zijn gepubliceerd en via deze website kunnen worden gedownload.

1.3.    Naast de hoofdovereenkomst en deze algemene voorwaarden kunnen nog aanvullende afspraken zijn gemaakt die van toepassing zijn op verrichte diensten. Bij tegenstrijdigheid zijn van toepassing in de volgende volgorde:
1.    Ondertekende stukken, bij gebreke hiervan;
2.    Persoonlijke gewisselde stukken;
3.    De schriftelijk gesloten overeenkomst;
4.    Deze algemene voorwaarden;
5.    Eventuele verder documenten, waarvan de nieuwste afspraak dan voorrang heeft.

1.4.    Eventueel bestaande algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk wordt ingestemd door FindBusiness B.V.

 1.       Offertes
  2.1.    Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.2.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarde geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld, anders geldt een termijn van 2 weken.

2.3.    Conform de wet voorkoming witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) dienen wij de identiteit vast te stellen van een (mogelijke) klant. Om die reden kan worden verlangd dat een identiteitsbewijs wordt getoond en een kopie mag worden gemaakt of beschikbaar wordt gesteld. Ook kunnen uittreksels worden gevraagd van onder meer kamer van koophandel. Als afgifte wordt geweigerd, kan FindBusiness B.V. een opdracht op die grond weigeren of de uitvoering daarvan staken.

2.4.    Een overeenkomst komt in ieder geval tot stand op het moment dat de klant een ondertekende schriftelijke overeenkomst waarin de opdracht is vastgelegd ondertekend retour zendt of afgeeft.

2.5.    Indien de door de klant te ondertekenen opdracht door FindBusiness B.V. niet retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat FindBusiness B.V. op verzoek van de klant met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

 1.  Verplichtingen van de klant
  3.1.    De klant zal alle gegevens en documenten die FindBusiness B.V. nodig heeft voor het op tijd en goed uitvoeren van de opdracht tijdig beschikbaar stellen in de door FindBusiness B.V. gewenste vorm.

3.2.    Als er wijzigingen plaatsvinden in de zeggenschapsverhoudingen binnen de klant c.q. de juridische structuur van de klant, dient de klant dit per omgaande te laten weten.

3.3.    De klant staat in voor de juistheid, herkomst en volledigheid van de door haar aan FindBusiness B.V. aangeleverde informatie, ook als deze van een derde afkomstig is.

 1.  Inspanningsverplichting
  4.1.    FindBusiness B.V. zal al haar werkzaamheden verrichten naar beste inzicht en vermogen conform de eisen van goedvakmanschap. FindBusiness B.V. heeft in deze een inspanningsverplichting.

4.2.    FindBusiness B.V. is vrij in de wijze waarop zij de overeengekomen werkzaamheden uitvoert en zal daarbij zoveel mogelijk rekening houden met redelijke verzoeken en opdrachten van de klant.

4.3.    Als andere, afwijkende of meer werkzaamheden worden verricht dan oorspronkelijk overeengekomen, dan kunnen deze separaat door FindBusiness B.V. in rekening worden gebracht aan de klant, tegen een redelijk tarief. Daarbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het tarief als benoemd in de hoofdopdracht. Voorzover dit onvoldoende duidelijk is, dient aansluiting te worden gezocht bij de tarieven die gebruikelijk zijn in de financiële dienstverlening.

 1.  Intellectuele eigendomsrechten
  5.1.    FindBusiness B.V. behoudt alle rechten van intellectuele eigendom voor die zien op producten van de geest die FindBusiness B.V. gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld voor de uitvoering van de opdracht, waaronder auteursrechten en andere recht van intellectuele eigendom die FindBusiness B.V. heeft of geldend kan maken.

5.2.    Het is de klant nadrukkelijk verboden systeemontwerpen, programma’s, manier van werken, contracten, adviezen en andere producten van de geest van FindBusiness B.V. in de meest ruime zin des woords, al dan niet via derden te vermenigvuldigen, te openbaren en/of uit te winnen. Vermenigvuldigen of openbaar maken hiervan is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van FindBusiness B.V. De klant heeft wel het recht schriftelijke stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik, voor zover dat  past in het doel van de opdracht die FindBusiness B.V. voor de klant uitvoert of heeft uitgevoerd.

5.3.    Het vorenstaande blijft van toepassing tussen partijen, ook na (tussentijdse) beëindiging van de werkzaamheden van FindBusiness B.V.

 1.  Betaling van honorarium
  6.1.    Behoudens indien en voor zover expliciet anders gemeld, zijn alle door FindBusiness B.V. aan de klant in rekening te brengen bedragen die worden genoemd, schriftelijk of mondeling, bedragen exclusief BTW.

6.2.    FindBusiness B.V. werkt vaak op basis van “no cure no pay”. In dit kader is de klant verplicht alle relevante gegevens waarover zij beschikt op het eerst mogelijke moment beschikbaar te stellen, die nodig zijn om vast te stellen welke vergoeding FindBusiness B.V. toekomt. Schriftelijk kan een langere termijn worden overeengekomen.

6.3.    Als de klant niet tijdig de vorenbedoelde informatie verstrekt, dan geldt de initieel toegekende subsidie als vergoedingsgrondslag.

6.4.    Alle facturen van FindBusiness B.V. dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.

6.5.    Alle betalingsverplichtingen van de klant aan FindBusiness B.V. dienen te worden voldaan zonder verrekening uit welke hoofde dan ook, behoudens indien en voorzover wettelijk dwingend anders bepaald.

6.6.    Bij niet tijdige betaling is de klant de wettelijke handelsrente (ex art. 6:119a BW) verschuldigd over het te laat betaalde bedrag, waarbij ieder deel van een nog niet volledig verstreken maand als een hele maand zal gelden voor de berekening.

6.7.    Bezwaar tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

6.8.    Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokomsten die FindBusiness B.V. maakt of heeft gemaakt in verband met het niet nakomen van de betalingsverplichting van de klant zijn voor rekening van de klant.

6.9.    Bij niet stipte betaling door de klant of indien de financiële positie van de klant daartoe naar het oordeel van FindBusiness B.V. aanleiding geeft, is FindBusiness B.V. gerechtigd zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan FindBusiness B.V. gerechtigd is haar werkzaamheden op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. Ongeacht de vraag of dat gebeurt, zijn dan alle vorderingen op de klant direct opeisbaar.

 1.  Eventuele klachten
  7.1.    Als de klant klachten heeft met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of de gefactureerde bedragen dient dit op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 60 dagen nadat de stukken zijn ontvangen waarop de klacht ziet, schriftelijk te worden gemeld, danwel binnen 60 dagen na ontdekking van de gestelde fout of het gestelde gebrek c.q. de gestelde tekortkoming te worden gemeld. In het laatste geval dient de klant aan te tonen, dat het gestelde gebrek c.q. de gestelde fout of de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon worden ontdekt.

7.2.    De betalingsverplichting van de klant wordt niet opgeschort door klachten als bedoeld in artikel 7.1. van deze voorwaarde. De klant heeft niet het recht op grond van de betreffende klacht de betaling van enige factuur of dienst uit te stellen of te weigeren.

7.3.    Als een klacht tijdig en terecht is, heeft de klant de keuze tussen – voor zoveel mogelijk – het kosteloos verbeteren van hetgeen waar de klant zich op richt of een gemaximeerde schadevergoeding, conform artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

 1.  Overmacht
  8.1.    In geval van overmacht is FindBusiness B.V. niet gehouden haar verplichtingen tegenover de klant na te komen. FindBusiness B.V. is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

8.2.    Onder overmacht wordt verstaan, elke van de wil van FindBusiness B.V. onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk al dan niet tijdig wordt verhinderd.

8.3.    Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
•    Staken;
•    Brand;
•    Ziekte van één of meer personen die de dienst zouden leveren;
•    Bedrijfsstoringen;
•    Energiestoring;
•    Storingen in (telecommunicatie-) netwerk of verbindingen of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van internetverbindingen of websites;
•    Niet of niet tijdige levering door ingeschakelde derden;
•    Het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning;
•    Natuurrampen;
•    Onbereikbaarheid van contactpersonen bij cliënt of in te schakelen derden, danwel overheidsinstanties, waarmee contact nodig wordt geacht door FindBusiness B.V. in het kader van de uitvoering van haar opdracht.

 1.  Termijnen
  9.1.    Voor de uitvoering van werkzaamheden door FindBusiness B.V. overeengekomen termijnen worden geacht te zijn bedoeld als streeftermijnen en niet als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is benoemd en overeengekomen.

9.2.    Termijnen gaan pas lopen indien en zodra alle voor de uitvoering van een door FindBusiness B.V. te verrichten dienst noodzakelijke informatie en/of materialen aan FindBusiness B.V. beschikbaar zijn gesteld en betaling van alle aan FindBusiness B.V. verschuldigde bedragen is voldaan.

9.3.    Allen als het doel van de te verrichten werkzaamheden blijvend onmogelijk is of de uitvoering om enigerlei wijze blijvend onmogelijk is kan de klant op die grond de daarop betrekking hebbende overeenkomst voor die werkzaamheden ontbinden. Als FindBusiness B.V. van oordeel is, dat de uitvoering van wat is overeengekomen niet mogelijk is, kan zij op grond daarvan de overeenkomst tussen partijen geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 1.  Einde opdracht
  10.1.    Als overeengekomen geldt, dat overeenkomsten tussen FindBusiness B.V. en een klant alleen eindigen door het verstrijken van een door hen overeengekomen einddatum, behoudens indien en voor zover deze overeenkomst anders bepaalt.

10.2.    Indien de klant tekort schiet in de betaling van de door haar verschuldigde bedragen heeft FindBusiness B.V. te allen tijde het recht per omgaande de overeenkomst(en) tussen partijen geheel of gedeeltelijk te beëindigen, na de klant in gebreke te hebben gesteld en een termijn voor nakoming te hebben gegund van tenminste 5 werkdagen. Bovendien kan FindBusiness B.V. dan – ongeacht de vraag of zij gebruik maakt van de voornoemde beëindigingmogelijkheid, haar werkzaamheden per direct opschorten.

10.3.    Bij tussentijdse geheel of gedeeltelijke beëindiging van de overeenkomst(en) tussen FindBusiness B.V. en de klant is de klant honorarium verschuldigd voor de werkzaamheden die al door FindBusiness B.V. zijn verricht, op de grondslag als overeengekomen tussen partijen.

10.4.    FindBusiness B.V. is gerechtigd de overeenkomst met de klant per direct zonder in gebreke stelling en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en/of haar werkzaamheden op te schorten, met een schriftelijke kennisgeving – al dan niet geheel of gedeeltelijk – als er sprake is van één van de navolgende omstandigheden:
•    Ten aanzien van de klant wordt surséance van betaling verleend;
•    Ten aanzien van de klant wordt het faillissement uitgesproken;
•    De zeggenschapsverhoudingen bij de klant wijzigen;
•    De klant doet een voorstel tot afkoop van schulden aan FindBusiness B.V. of een andere schuldeiser;
•    Als er zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden.

 1.  Adreswijzigingen
  Eventuele adreswijzigingen en wijzigingen in andere contactgegevens aan de kant van de klant dienen altijd direct door de klant aan FindBusiness B.V. te worden gemeld. Als dit niet gebeurt, komt miscommunicatie in- en/of rond de dienstverlening nadrukkelijk voor rekening en risico van de klant.
 2.  Aansprakelijkheid
  FindBusiness B.V. is gehouden zich in te spannen haar werkzaamheden op een goede wijze uit te voeren. Als dat niet is gebeurt en daardoor schade is ontstaan geldt (met in achtneming van artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden:
  A)    Deze schade komt in mindering op het honorarium dat FindBusiness B.V. in het kader van de betreffende dienst of aanvraag aan honorarium in rekening zou mogen brengen.
  B)    Verdere schade komt niet voor rekening van FindBusiness B.V., tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. In dat geval is de schadevergoedingsplicht van FindBusiness B.V. gelijk aan maximaal het bedrag dat FindBusiness B.V. in de 6 maanden voorafgaande aan het schadeveroorzakende feit heeft gedeclareerd plus het honorarium waarop zij uit hoofde van de desbetreffende dienst of aanvraag in rekening zou mogen brengen.
  C)    Voor andere schade dan misgelopen subsidies, van welke aard dan ook, is FindBusiness B.V. niet aansprakelijk.
  D)    FindBusiness B.V. is niet aansprakelijk voor andere dan directe schade, dus niet voor gevolgschade.
 3.  Fouten in elektronische communicatie
  FindBusiness B.V. en de klant zijn zich ervan bewust dat er aan communicatie via elektronisch e-mailverkeer danwel ander elektronisch verkeer risico’s kleven, waaronder maar niet uitsluitend: vervorming, vertraging, onderschepping, manipulering en computervirussen. FindBusiness B.V. en de klant zijn terzake niet aansprakelijk jegens elkaar voor daaruit eventueel voortvloeiende schade. Dat geldt ook voor het gebruik van elektronische communicatie in welke vorm dan ook met derden, waaronder overheden.
 4.  Afsluitende bepaling
  14.1.    Geschillen tussen de klant en FindBusiness B.V. kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de te ’s-Hertogenbosch bevoegde Rechter, behoudens indien en voorzover dwingend wettelijke anders bepaald.

14.2.    Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverlening alsmede de uitvoering daarvan waarbij FindBusiness B.V. betrokken is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.3.    Voorzover enige afspraak tussen partijen, waaronder de bedingen als opgenomen in deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met enige wettelijke bepaling, de openbare orde of op enigerlei andere wijze onverbindend is, dan gelden tussen partijen zodanige verbintenissen en verplichtingen als wel toegestaan en verbindend, die de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

14.4.    De bepalingen van deze algemene voorwaarden en de door de klant verleende opdracht blijven van kracht na beëindiging van de overeenkomst c.q. opdracht, voorzover het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat deze van kracht blijven. Partijen worden daardoor dan blijvend gebonden.

14.5.    Contact- en identiteitsgegevens van FindBusiness B.V.

 

Volledige naam: FindBusiness B.V.
Correspondentie: Torenallee 45-6.020
5617 BA Eindhoven
Telefoon: 040-78 20 181
Email: info@findbusiness.nl
KvK-nummer: 66291054 0000

 

Back To Top